مرکز تحویل شماره ۱

اصفهان – خیابان بزرگمهر – چهارراه نورباران – روبروی ایستگاه BRT – ثانیه‌ها

مرکز تحویل شماره ۲

اصفهان – خیابان باهنر – نبش کوچه شماره ۱۸ – ساختمان ایران – فروشگاه کسرا